تبلیغات
پیش دبستان و دبستان غیرانتفاعی طاهره

پیش دبستان و دبستان غیرانتفاعی طاهره
تعلیم و تعلم عبادت است 
صفحات جانبی
لینک های مفید


ب: در جای خالی کلمات مناسب بنویسید: ( هرمورد 5/0 نمره) ( 4 نمره)

v    موتور الکتریکی انرژی ......................... را به ......................... تبدیل می کند.

v    انبر دست یک ماشین ........................ است.

v    نام علمی زنگ آهن ........................ است که یک تغییر ........................... می باشد.

v    برای آن که جسمی به حرکت در آید باید به آن ........................... وارد کنیم.

v    ده مولکول آب از ..................... اتم هیدروژن تشکیل شده است.

v    در گروهی از تغییرات خاصیت ماده به کلی تغییر می کند ، یعنی یک ماده به ماده ی دیگری تبدیل می شود . به این نوع تغییرات ، تغییرات .......................... می گویند.

------------------------------------------------

ج: به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-    چرا برای انجام دادن تمام کارها نمی توانیم از انرژی ماهیچه ای استفاده کنیم؟(دومورد) (2)

 

 

 

2-  با توجه به شکل زیر ، سه قسمت اهرم را نشان دهید؟ (5/1)

3-  آزمایشی را شرح دهید که بیان کننده ی جنبش مولکول ها در گاز ها باشد: (2)

وسایل لازم :

شرح آزمایش:

 

4-   ماشین ها نیروی لازم جهت حرکت را از کجا به دست می آوردند؟ (سه مورد را نام ببرید.) (5/1)

5-  وضع ملکول ها در سه حالت ماده را  همراه با رسم شکل توضیح دهید: (3)

           گاز ها                                             مایعات                                            جامدات
6-
  بالا رفتن از  کدام طرف کوه آسان تر است ؟ چرا؟ (2)

-----------------------------------

1- تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟
الف ـ 99
                   ب ـ 104                   ج ـ 109                        
د ـ 119
2ـ هر مولکول ، از چند اتم تشکیل شده است ؟
الف ـ 2 اتم              
ب ـ 1 اتم         ج ـ 1 یا چند اتم       
د ـ 2 یا چند اتم
3ـ در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟
الف ـ جامد                  
ب ـ مایع            ج ـ گاز              
د ـ هر سه مورد
4ـ کدام یک از موارد زیر ، در همه ی مواد مشترک است ؟
الف ـ رنگ   
                   ب ـ بو                  ج ـ مولکول             
د ـ مزه
5ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، می توانند روی یک دیگر سُر بخورند ؟
الف ـ قند                   
ب ـ جیوه             ج ـ آهن             
د ـ زغال
6ـ هوا ، چه نوع مادّه ای است ؟
الف ـ ترکیب            
ب ـ عنصر             ج ـ مخلوط           د ـ محلول

7ـ کوچک ترین ذرّه ی آب که به طور آزاد در طبیعت وجود دارد را چه می نامند ؟
الف ـ قطره ی آب
           ب ـ اتم آب           ج ـ مولکول آب           
د ـ بخار آب
8ـ دو مولکول آب ، از چند اتم تشکیل شده است ؟
الف ـ 2 اتم    
               ب ـ 4 اتم                 ج ـ 6 اتم                 
د ـ 8 اتم
9ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ آلومینیوم             
ب ـ گاز کربنیک          ج ـ هوا               
د ـ بخار جیوه
10ـ نشاسته و گوگرد :
الف ـ هر دو ساده اند .
                          
ب ـ هر دو ترکیبند .
ج ـ دوّمی ساده و اوّلی ترکیب است .
          
د ـ اوّلی ساده و دوّمی ترکیب است .
11ـ در ده مولكول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟
الف ـ 20      
             ب ـ 10              ج ـ 30          
د ـ اتم های زیاد
12ـ یک مولكول آب ، از چند اتم اکسیژن و چند اتم ئیدروژن ساخته شده است ؟
الف ـ 2 اتم اكسیژن ، 1 اتم هیدروژن
          
ب ـ 1 اتم اكسیژن ، 2 اتم هیدروژن
ج ـ 3 اتم اكسیژن ، 1 اتم هیدروژن
           
د ـ 2 اتم اكسیژن ، 2 اتم هیدروژن
13ـ تمام مواد ، از چه ساخته شده اند ؟
الف ـ ویروس                   
ب ـ مولكول             ج ـ عنصر                
د ـ اتم
14ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ آهن                      
ب ـ هوا                ج ـ کاغذ            
د ـ پارچه
15ـ آهن ، چه نوع مادّه ای است ؟
الف ـ تركیب   
               ب ـ مخلوط            ج ـ عنصر          
د ـ محلول
16ـ كدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟
الف ـ طلا ، آب ، آهن
                            
ب ـ آهن ، اكسیژن ، نمك
ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا
                          
د ـ آب ، آهن ، اكسیژن
17ـ جنبش مولکولی ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ چوب
                ب ـ آب          ج ـ آهن             
د ـ اکسیژن
18ـ در کدام یک از موادّ زیر ، کشش (ربایش) مولکولی از بقیّه کم تر است ؟
الف ـ قند
                       ب ـ آب                ج ـ شکر            
د ـ یخ
19ـ چه چیز باعث می شود که بوی عطر را حس کنیم ؟
الف ـ بوی خوش عطر
                             
ب ـ ترکیب مولکول های عطر
ج ـ جنبش مولکول های عطر
                   
د ـ ربایش مولکول های عطر
20ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ روغن
           ب ـ یخ              ج ـ هوا             
د ـ گلاب
21ـ فاصله ی بین مولکول ها ، در کدام یک از انواع مادّه ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ گازها
                  ب ـ مایعات       ج ـ جامدات          
د ـ تفاوتی ندارد
22ـ ربایش مولکولی ، در کدام یک از اجسام زیر ، از بقیّه بیش تر است ؟
الف ـ میخ
                ب ـ آب                 ج ـ نفت          
د ـ پارچه
23ـ کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟
الف ـ رنگ
                  ب ـ مزه           ج ـ بو           
د ـ اسم
24ـ ربایش مولکولی در کدام یک از موادّ زیر ، از بقیّه کم تر است ؟
الف ـ پنبه
           ب ـ آهن              ج ـ هوا              د ـ آب

25ـ جنبش مولکول ها در شیر ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟
الف ـ اکسیژن
                  ب ـ آب               ج ـ یخ         
د ـ دی اکسید کربن
26ـ ربایش مولکولی در نفت ، از کدام یک از موادّ زیر بیش تر است ؟
الف ـ چوب
             ب ـ آهن                       ج ـ اکسیژن           
د ـ کاغذ
27ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند ؟
الف ـ آهن
                ب ـ آبلیمو                   ج ـ اکسیژن            
د ـ چوب
28ـ کدام دسته از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ طلا و اکسید آهن
         ب ـ آهن و قند     ج ـ نمک و شکر    
د ـ جیوه و نمک
29ـ کدام یک از موادّ زیر ، ساده(عنصر)
 
است ؟
الف ـ اکسیدآهن
             ب ـ نمک              ج ـ اکسیژن            
د ـ نفت
30ـ کدام یک از موادّ زیر ، ترکیب است ؟
الف ـ اکسیژن
             ب ـ آهن           ب ـ مس                    
ج ـ نمک
31ـ مولکول کدام یک از موادّ زیر ، فقط از یک نوع اتم ساخته شده است ؟
الف ـ نمک
                    ب ـ آهن            ج ـ شکر            
د ـ نفت
32ـ مولکول های کدام یک از موادّ زیر ، پیوسته در حال حرکتند ؟
الف ـ آهن
                        ب ـ آب                ج ـ اکسیژن             
د ـ کاغذ
33در بین مولکول های کدام یک از حالت های مادّه ، تقریباً نیروی ربایش وجود ندارد؟
الف ـ جامدها
              ب ـ مایع ها              ج ـ گازها             
د ـ هیچ کدام
34ـ مولکول آب ، از اتم های .......... و .......... تشکیل شده است .
الف ـ اکسیژن و ئیدروژن
                           ب ـ اکسیژن و کربن 

ج ـ هیدروژن و نیتروژن
                         
د ـ نیتروژن و کربن
35ـ کدام گروه از موادّ زیر ، عنصر هستند ؟
الف ـ مس و شکر
    ب ـ آلومینیوم و شیشه   ج ـ مس و آلومینیوم   
د ـ آهن و نمک
36ـ کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟
الف ـ آهن و آب
      ب ـ ئیدروژن و نفت     ج ـ مس و اکسیژن  د ـ شکر و نفت

37ـ کدام گروه از موارد زیر ، همگی ترکیب هستند ؟
الف ـ آب ، آهن ، ئیدروژن
                    
ب ـ مس ، روی ، نشاسته
ج ـ یخ ، آهن ، قند
                        د ـ شکر ، بخار آب ، الکل

 38ـ به موادّی که مولکول هایشان فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ، چه می گویند ؟
الف ـ محلول
                    ب ـ عنصر           ج ـ ترکیب          د ـ مخلوط

39ـ ساختمان مولکولی کدام گروه از موادّ زیر ، نشان دهنده ی نوعی ترکیب است ؟
الف ـ آب و طلا
      ب ـ زنگ آهن و قند    ج ـ آهن و نمک   د ـ اکسیژن و آهن

40ـ 10 مولکول ئیدروژن و 10 مولکول اکسیژن ، تشکیل چند مولکول آب می دهد ؟
الف ـ 20 مولکول
      ب ـ 10 مولکول     ج ـ 5 مولکول    د ـ 15 مولکول

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی دروس پایه ابتدایی راه اندازی شده است
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :